Om

Næringsparken

Røra Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred.

Gunstig Lokalisering

Røra Næringspark er lokalisert til Røra, Inderøy. Området ligger helt opp til E6 og jernbane, med gangavstand til Røra Stasjon. Området ligger i en sone med 10,6% arbeidsgiveravgift.

Næringsområdet ligger sentralt i Trøndelag og midt i Innherred. Reiseavstanden med bil til Steinkjer og Levanger er ca 20 km, til Værnes ca 70 km og til Trondheim ca 100 km. Kort vei fra Røra til Fosen via FV 755 (knutepunkt mellom jernbane, E6 samt FV 755).

Røra Næringspark er lokalisert ca 10 minutter fra Verdal og Verdal Industripark med tilgang til isfri havn og et betydelig industri og næringsutviklingsmiljø.

Hovedutviklingsplan - tre faser

Hoved utviklings plan - tre faser

Det ble allerede i 2012 laget en hovedplan for utvikling av området.

En mulig utvikling i 3 faser ble skissert (se skisse under) av Selberg Arkitekter AS. Sentrale føringer fra denne hovedplanen ligger til grunn for realiseringen av prosjektet.

Oppdaterte planer forutsetter en gjennomføring med utbygging av det midtre område (100 da) i fase 1, det nordre området (110 da) i fase 2 og eventuelt det søndre området (60 da) i fase tre.

Det søndre området er pr dato regulert og utnyttet som landbruksareal og er i privat eie.

Framdriften i utbyggingen av Røra Næringspark vil selvsagt være avhengig av etterspørselen etter næringstomter. Ambisjonen vil være å ha området utnyttet for industri og næringsformål i løpet av 10 til 15 år.

Fase 1 - Gjennomføring

Fase 1 omfatter 100 mål brutto og 70 mål netto næringsareal. Arealet ligger midt i det området som i kommunedelplanen er satt av til framtidig næringsområde.

Kontrakt om totalentreprise ble etter en anbudsrunde inngått 03.09.2020 mellom Inderøy kommune og Austad Maskinstasjon AS.

Røra Næringspark AS har overtatt denne avtalen og ivaretar ansvaret for opparbeiding og finansiering av næringsareal og infrastruktur. De samlede initiale investeringer i kjøp av areal og opparbeiding av området utgjør ca 45 mill. kroner.

Fysiske arbeider er igangsatt medio januar 2021. Etter planen skal hele næringsområdet med infrastruktur (fase 1), være ferdigstilt innen 01.06.2022.

Det legges opp til en fleksibel opparbeiding som skal gjøre det mulig for interessenter å iverksette utbygging før sluttføringsdato.

Fase 1 - Næringstomter og Infrastruktur

Fase 1 omfatter ca 100 mål brutto og 67 til 70 da netto næringsareal.

Se detaljert plan for veger og tomteinndeling etter avsluttet forprosjekt.

Detaljprosjekteringen foregår nå samtidig med den fysiske utbygging. Det innebærer muligheter fortsatt for justering av VVA løsninger, tomteinndeling mv.

Tomtene er gjennomgående i størrelsesorden 3 til 4 mål – 17 i alt. Tomt C 1 er på ca 10 mål.

Tomtene selges med veg, vann (høytrykk), avløp, strøm og bredbånd levert til tomtegrense.

Plantegning

Fase 1

(klikk på plantegning for å forstørre)

Plantegning oppdatert 29. august 2022.

Området ligger i en sone med 10,6 % arbeidsgiveravgift.
Plantegning Fase 1 - RØRA Næringspark

Fase 1 - Priser og Betingelser

Salgspriser pr januar 2022

Det gjennomgående prisnivået tar utgangspunkt i en selvkosttilnærming.

Tomteprisen vil kunne variere avhengig av tomtestørrelse, lokalisering og andre kvaliteter. Ta kontakt for pristilbud.

Budrunder

I utgangspunktet selges tomter etter «først til mølla» prinsippet. Så lenge kontrakt ikke er inngått for et konkret areal, vil selskapet eventuelt gjennomføre budrunder dersom flere interessenter melder seg.

Festeavgifter

Festekontrakter kan tilbys. Festeprisen settes til 6 % av kjøpsprisen.

Reservasjoner (opsjoner)

Tomter kan reserveres for en nærmere angitt periode. Opsjonsprisen settes i utgangspunktet til festeprisen 6 % med et påslag på 2%.

Ta kontakt ved behov for supplerende opplysninger evt tilbud.

Næringstomt? Kontakt oss

993 88 911

Styreleder Jon Arve Hollekim

Vennavegen 59, 7670 Inderøy
info@rpark.no