Om

Næringsparken

RØRA Næringspark – Sentralt i Trøndelag – Midt i Innherred.

Gunstig Lokalisering

RØRA Næringspark er lokalisert til Røra, Inderøy. Området ligger helt opp til E6 og jernbane, med gangavstand til Røra Stasjon. Området ligger i en sone med 10,6% arbeidsgiveravgift.

Næringsområdet ligger sentralt i Trøndelag og midt i Innherred. Reiseavstanden med bil til Steinkjer og Levanger er ca 20 km, til Værnes ca 70 km og til Trondheim ca 100 km. Kort vei fra Røra til Fosen via FV 755 (knutepunkt mellom jernbane, E6 samt FV 755).

RØRA Næringspark er lokalisert ca 10 minutter fra Verdal og Verdal Industripark med tilgang til isfri havn og et betydelig industri og næringsutviklingsmiljø.

Hovedutviklingsplan - tre faser

Hoved utviklings plan - tre faser

Det ble allerede i 2012 laget en hovedplan for utvikling av området.

En mulig utvikling i 3 faser ble skissert (se skisse under) av Selberg Arkitekter AS. Sentrale føringer fra denne hovedplanen ligger til grunn for realiseringen av prosjektet.

Oppdaterte planer forutsetter en gjennomføring med utbygging av det midtre område (100 da) i fase 1, det nordre området (110 da) i fase 2 og eventuelt det søndre området (60 da) i fase tre.

Det søndre området er pr dato regulert og utnyttet som landbruksareal og er i privat eie.

Framdriften i utbyggingen av Røra Næringspark vil selvsagt være avhengig av etterspørselen etter næringstomter. Ambisjonen vil være å ha området utnyttet for industri og næringsformål i løpet av 10 til 15 år.

Fase 1 - Gjennomføring

Fase 1 omfatter 100 mål brutto og 70 mål netto næringsareal. Arealet ligger midt i det området som i kommunedelplanen er satt av til framtidig næringsområde.

Det er Austad Maskinstasjon AS som har hatt totaleentreprisen for fase 1.

Fase 1 er ferdigstilt pr medio 2022.

Fase 1 - Næringstomter

Fase 1 omfatter ca 100 mål brutto og 70 da netto næringsareal.

Se detaljert plan for veger og tomteinndeling etter avsluttet forprosjekt.

Tomtene er gjennomgående i størrelsesorden 3 til 4 mål – 17 i alt. Tomt C 1 er på ca 10 mål.

Tomtene selges med veg, vann (høytrykk), avløp, strøm og bredbånd levert til tomtegrense.

Plantegning

Fase 1

(klikk på plantegning for oversikt LEDIGE Næringstomter)

Plantegning oppdatert 3. juli 2023.

Området ligger i en sone med 10,6 % arbeidsgiveravgift.
Plantegning Fase 1 - RØRA Næringspark

Fase 2 - Næringstomter

Fase 2 omfatter ca 120 mål brutto og ca 85 mål netto næringsareal. Området vil bli bygget ut suksessivt avhengig av etterspørselen etter næringstomter. Prosjekteringen av hovedinfrastrukturen for VA og veg sluttføres medio 2023 og forventes pt bygget ut vinteren 2023/2024.

Fase 1 og 2 - Priser og Betingelser

Næringstomtene er – forsåvidt gjelder området ferdigstilt i Fase 1 – fullt opparbeidet/masseutskiftet. Ca 33 da næringsareal er ledig for interessenter.

Forsåvidt gjelder arealene under fase 2 vil næringstomtene i utgangspunktet bli opparbeidet etter salg. Dvs; tomtene selges ikke-opparbeidet eller opparbeidet avhengig av nærmere avtale mellom kjøper og selger.  

Infrastrukturen for næringsarealene under fase 2 vil tidligst være klar våren 2024. Det vil bli åpnet for salg mv av arealene straks arbeidene er igangsatt.

Salgspriser pr juni 2023

Det gjennomgående prisnivået tar utgangspunkt i en selvkosttilnærming.

Tomteprisen vil kunne variere avhengig av tomtestørrelse, lokalisering og andre kvaliteter. Ta kontakt for pristilbud.

Budrunder

I utgangspunktet selges tomter etter «først til mølla» prinsippet. Så lenge kontrakt ikke er inngått for et konkret areal, vil selskapet eventuelt gjennomføre budrunder dersom flere interessenter melder seg.

Festeavgifter

Festekontrakter kan tilbys.

Reservasjoner / opsjoner

Tomter kan reserveres for en nærmere angitt kort periode. Opsjonsprisen fastsettes etter nærmere avtale.

Ta kontakt ved behov for supplerende opplysninger evt tilbud.

Næringstomt? Kontakt oss

482 34 386

Vennavegen 59, 7670 Inderøy
info@rpark.no